purchase

 

ZAKUP mojej twórczości / PURCHASE of my work

 

   Moje interesy prowadzą marszandowie Państwo Barbara i Mirosław Batorowie oraz Pani Katarzyna Bator.

Kontakt w sprawie kupna:

Rysunki (długopis) i obrazy olejne – Katarzyna Bator https://galeriabator.com

Rysunki (węgiel) – Lech Pierchała – lech.pierchala@gmail.com

   Wszystkim kolekcjonerom, nabywcom mojej twórczości szczerze dziękuję.

 

My business is conducted by marchers Mr. and Mrs. Barbara and Miroslaw Bator and Mrs. Catherine Bator.

Contact for purchase:

Drawings (pen) and oil paintings - Katarzyna Bator https://galeriabator.com

Drawings (charcoal) - Lech Pierchała - lech.pierchala@gmail.com

   To all collectors, purchasers of my art, I sincerely thank you.

 

WARSZTAT

Należę do twórców dla których warsztat ma ogromne znaczenie. W pewnym sensie plastyka jest dla mnie tożsama z muzyką. 

I am one of the artists for whom the workshop is of great importance. In a sense, art is for me the same as music.

  

                 Rysunek:

 

   Jest to mój naturalny stan twórczy, najswobodniej czuję się w rysunku. Rysunek pozwala mi na pełne wyrażenie swoich artystycznych emocji. Rysuję głównie czarnym długopisem oraz węglem. Długopis daje mi możliwość rysowania drapieżną kreską, daje mi tę swobodę, tę ekspresję. Doceniam także możliwości jakie daje węgiel, który ma swoją moc, dramatyzm i przede wszystkim światło. 

W swoim tworzeniu najwyżej cenię spontaniczność, szczerość i uczciwość. To cechy, które powinny również definiować człowieka współczesnego, a tym samym jego twórczość. 

It is my natural creative state, I feel most comfortable in drawing. Drawing allows me to fully express my artistic emotions. I draw mainly with black ballpoint and charcoal. The pen gives me the opportunity to draw with a predatory line, it gives me that freedom, that expression. I also appreciate the possibilities offered by coal, which has its own power, drama and, above all, light.

In my creation, I value spontaneity, sincerity and honesty most highly. These are qualities that should also define the modern man, and thus his work.