bio art

  • Mój najukochańszy i najwierniejszy przyjaciel. Markus. 14 letni chory psiak schroniskowy. Przygarnąłem go 3 lata temu, od tego czasu jesteśmy nierozłączni:) Uznałem, że nie mogę o nim nie wspomnieć, wszak zawsze jest przy mnie kiedy pracuję.

    Mój najukochańszy i najwierniejszy przyjaciel. Markus. 14 letni chory psiak schroniskowy. Przygarnąłem go 3 lata temu, od tego czasu jesteśmy nierozłączni:) Uznałem, że nie mogę o nim nie wspomnieć, wszak zawsze jest przy mnie kiedy pracuję.

 

 

Lech Pierchała was born in Rybnik (Poland), in 1980. He studied painting at th Silesian University in Katowice Art Institute. Beginning in 2000, graduated in 2005 (prof. Jerzy Wroński studio). He paints and draws in the first place. His favorite tool is black ballpoint and charcoal. Lately, he is more involved with metalwork. In his artwork he refers to the supernatural, mysticism, grotesque and sensuous eroticism. Lech Pierchała presented his works at approximately ten individual exhibitions in Poland.

   Lech Pierchała est né à Rybnik, en Pologne en 1980. Il a étudié à l'Université de Silesie, à l'Institut des Beaux-Arts de Cieszyn. Il est diplômé de la peinture en 2005 (studio du prof. Jerzy Wroński)

   Lech Pierchała è nato a Rybnik, in Polonia nel 1980. Ha studiato all'Università della Silesia, alla Facoltà dell'Arte a Cieszyn. È laureato in pittura (studio del prof. Jerzy Wroński)  nel 2005 

 

   Lech Pierchała

   Urodziłem się w 1980 roku w Rybniku (południowa Polska) gdzie mieszkam do dziś. Po ukończeniu Technikum Energetycznego ze specjalizacją technik elektronik podjąłem studia (2000r.) na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dyplom ze specjalizacją malarską uzyskałem w 2005r. pod okiem prof. Jerzego Wrońskiego (1930-2016)

   Należę do twórców dla których warsztat ma ogromne znaczenie. Nie ważne czy są to formy figuratywne, abstrakcyjne czy ekspresyjne. Kluczowy jest moment w którym warsztat może odejść na drugi plan, kiedy nie jest już dla twórcy przeszkodą w przekazaniu swojej myśli. Istotna ma być przekazywana wizja, a warsztat  automatyczny, nie zaprzątający już głowy twórcy. Z racji pracochłonnej techniki, wielu godzin, a w konsekwencji często kilku miesięcy spędzonych przy rysunku tworzy się pewna więź na linii twórca – twór. Każdy rysunek to zapis mojego stanu emocjonalnego, uczuć, doświadczeń danej chwili, dnia. Swoje rysunki traktuję w sposób bardzo osobisty, sentymentalny i bardzo trudno mi się z nimi rozstać.

I am one of the artists for whom the workshop is of great importance. It doesn't matter whether the forms are figurative, abstract or expressive. The key moment is when the workshop can recede into the background, when it is no longer an obstacle for the artist to convey his thought. The important thing is to be the vision conveyed, and the workshop is automatic, no longer busy with the artist's mind. Because of the labor-intensive technique, many hours and, consequently, often several months spent at the drawing, a certain bond is formed between the creator and the creation. Each drawing is a record of my emotional state, feelings, experiences of a given moment, day. I treat my drawings in a very personal, sentimental way, and I find it very difficult to part with them.

   Tematycznie moje zainteresowania krążą wokół starych wierzeń, historii często tych mrocznych. Interesuje mnie nadprzyrodzony świat natury i koegzystencja człowieka z tym światem. Fascynuje mnie to, czego na pozór nie widać, to czego nie można dotknąć fizycznie, a co jest obok nas, i w nas. Staram się mieszać dwa światy ten duchowy i ten namacalny, materialny. Natomiast ostateczny przekaz musi być figuratywny. Dlatego bardzo ważna jest też dla mnie anatomia ludzkiego ciała, proporcja, kontur, światło aby maksymalnie spotęgować sugestywność wizji. Nawet jeśli coś rysuję w sposób groteskowy, wynaturzony to chcę aby odbiór końcowy sprawiał wrażenie obcowania z czymś żywym, realnym. Sam pomysł na rysunek jest początkiem, w trakcie rysowania często zmieniam koncepcję, a rysunek sam podpowiada mi co dalej. Chcę jak najwięcej korzystać z podświadomości, oczywiście wyłączenie świadomości w procesie twórczym jest trudne i nie jest osiągalne na zawołanie. Możliwość zerknięcia do własnej podświadomości i czerpanie z niej odbieram jako wenę. Wena jest siłą sprawczą i napędową mojego działania, kiedy jej nie ma, kiedy nie nadchodzi nie potrafię tworzyć.

Thematically, my interests revolve around old beliefs, stories often the dark ones. I am interested in the supernatural world of nature and the coexistence of man with this world. I am fascinated by what we can't seem to see, what we can't physically touch, but what is next to us, and within us. I try to mix the two worlds the spiritual one and the tangible, material one. While the final message must be figurative. That's why the anatomy of the human body, proportion, contour, light are also very important to me in order to maximize the suggestiveness of the vision. Even if I draw something in a grotesque, degenerate way, I want the final reception to give the impression of dealing with something alive, real. The very idea of the drawing is the beginning, in the course of drawing I often change the concept, and the drawing itself tells me what to do next. I want to use the subconscious as much as possible, of course, turning off consciousness in the creative process is difficult and not achievable on call. I perceive the possibility of peeking into my own subconscious and drawing from it as a veena. Vena is the driving force and the driving force of my action, when it is not there, when it does not come I cannot create.

   Zawsze rysuję słuchając muzyki, muzyka jest dla mnie tożsama z plastyką. Kiedy nie tworzę plastycznie, tworzę muzycznie i na przemian. Obie dziedziny darzę wielkim uczuciem, choć jest to trudna relacja. Wielka potrzeba tworzenia to droga wyboista, trudna, ciężka.

   We wszystkich własnych działaniach artystycznych najwyżej cenię spontaniczność, szczerość i uczciwość. To cechy, które powinny również definiować człowieka współczesnego, a tym samym jego twórczość. Najbardziej autentyczna, szczera i pozbawiona kalkulacji jest twórczość dziecięca.

   Zajmuję się głównie rysunkiem, malarstwem, fotografią, grafiką komputerową, sztuką współczesną, pedagogiką sztuki, oraz prowadzę własne wydawnictwo.

I always draw while listening to music, music is the same as art for me. When I'm not creating plastically, I create musically and alternately. I have great affection for both fields, although it is a difficult relationship. The great need to create is a bumpy, difficult, hard road.

   In all my own artistic activities, I value spontaneity, sincerity and honesty the most. These are qualities that should also define the modern man, and thus his work. The most authentic, sincere and devoid of calculation is children's art.

   I mainly work in drawing, painting, photography, computer graphics, contemporary art, art pedagogy, and run my own publishing house.

                                                                                                              Lech Pierchała